Central credit card

Reward Points

คะแนนสะสม แลกรับของรางวัลตามใจ

REWARDS

คะแนนสะสม Central Credit Card Reward Points แลกรับของรางวัลตามใจ

โปรแกรมสะสมคะแนน (Central Credit Card Reward Points) ใช้จ่ายผ่านบัตร Central Credit Card ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ เพื่อแลกรับของรางวัล

เงื่อนไขทั่วไปในการแลกคะแนนสะสม CENTRAL CREDIT CARD REWARD POINTS

 • สมาชิกบัตรที่ใช้จ่ายผ่านเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (ยกเว้นบัตรคลาสสิค) ของบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ครบทุก 25 บาทในแต่ละรายการใช้จ่ายจะได้รับ 1 คะแนนซึ่งคะแนนจะถูกสะสมอัตโนมัติ และจะปรากฎอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีประจำเดือนทุกเดือน
 • การสะสมคะแนน จะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของบริษัทฯ ยกเว้นการให้คะแนนสะสม Central Credit Card Reward Point ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central Pay All, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • การคำนวณคะแนนสะสมจะรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมด้วย โดยคะแนนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • คะแนนสะสมจะถูกคำนวณและนำเข้าระบบในวันถัดจากวันที่สมาชิกบัตรมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือวันที่ยอดใช้จ่ายของสมาชิกถูกบันทึกเข้าระบบแล้ว ซึ่งสมาชิกบัตร จะสามารถขอแลกรับของรางวัลได้ในวันที่คะแนนสะสมถูกคำนวณเข้าระบบแล้ว
 • คะแนนสะสม จะถูกคำนวณให้สมาชิกบัตรโดยอัตโนมัติและไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิและคะแนนเพื่อรับของรางวัล
 • มูลค่าขั้นต่ำ ของคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรสามารถแลกต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,700 คะแนนต่อครั้งสำหรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 1,000 คะแนนต่อครั้งสำหรับบัตรของขวัญท็อปส์ และ 6,000 คะแนนต่อครั้งสำหรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส, Asia Miles หรือฟลายเออร์โบนัส
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 200,000 คะแนนต่อวัน สำหรับการแลกรับของรางวัลทุกประเภท
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสะสมคะแนน Central Credit Card Reward Points หรืการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรท่านอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่ไม่มีการติดค้างชำระการได้จ่ายผ่านบัตร และบริษัทฯ ในเครือฯ ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มียอดการใช้จ่ายเกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือยังคงมีสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกบัตร
 • กรณีสมาชิกบัตรขอยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร และประสงค์จะแลกรับของรางวัล สมาชิกบัตรจะต้องทำการแลกของรางวัลก่อนการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร
 • บัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่สมาชิกบัตรแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมไปยังบริษัทฯ แล้ว

เงื่อนไขการจัดส่งบัตรของขวัญเซ็นทรัล และท็อปส์ (ในกรณีที่แจ้งความประสงค์ ขอแลกบัตรของขวัญทางศูนย์บริการหรือโทรสาร)

 • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญ ไปยังสถานที่ๆ สมาชิกบัตรระบุไว้ให้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้จะต้องเป็นการส่งภายในประเทศเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญให้สมาชิกภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการติดต่อแลกคะแนน หรือ ได้รับแบบฟอร์มการแลกคะแนนที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว
 • บัตรของขวัญเซ็นทรัลมี มูลค่า 200 บาท 300 บาท และ 500 บาทเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดการเลือกมูลค่าบัตรของขวัญแต่ละใบในการแลกรับ
 • บัตรของขวัญท็อปส์มี มูลค่า 100 บาทเท่านั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติมการแลกไมล์สะสมโครงการ Royal Orchid Plus (ROP) Asia Miles และคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

 • เมื่อสมาชิกบัตรโอนคะแนนสะสม Central Credit Card Reward Points เป็นไมล์สะสมแล้ว สมาชิกบัตรไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลายมาเป็นคะแนนสะสม Central Credit Card Reward Points ได้อีกและบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าเป็นไมล์สะสม หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกไมล์สะสมจะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกของรางวัลในการรายการรอยัล ออร์คิด พลัส, Asia Miles และคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
  • - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อศูนย์บริการสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส โทรศัพท์ 02-545-2000 โทรสาร 02-545-3300 เวลา 8.00-17.00 น.ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือ www.thaiairways.com/rop
  • - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ฟลายเออร์โบนัส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทรศัพท์ 02-265-6699 หรือ 1771 โทรสาร 02-273-8436 เวลา 8.00-17.00 น.ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือ www.flyerbonus.com
 • มูลค่าขั้นต่ำของการโอนคะแนนสะสม Central Credit Card Reward Points เป็นไมล์สะสม หรือคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 6,000 คะแนนแต่ไม่เกิน 200,000 คะแนน ต่อวัน
 • ชื่อสมาชิก รอยัล ออร์คิดพลัส, Asia Miles หรือฟลายเออร์โบนัส จะต้องเป็นชื่อและสกุลเดียวกันและสะกดตรงกับสมาชิกบัตร เครดิตคาร์ด