• Welcome to the world where impression awaits everywhere you go.

  Welcome to your world.

  The world where all the discovery is exclusively yours.

  The world where sumptuous and elegant elements are made accessibly yours.

  The world of Central The Black where you MAKE IT HAPPEN.
 • MAKE IT MY DAY
  ให้ทุกวัน ทุกโอกาส เต็มไปด้วยความพิเศษ
 • MAKE IT MEMORABLE
  ประทับใจกับสิทธิพิเศษสูงสุดในทุกการเดินทาง
 • MAKE IT PERSONALIZED
  เหมือนมีผู้ช่วยตลอด 24 ชม. ตอบสนองทุกความต้องการจากทุกมุมโลก
 • MAKE IT SECURED
  ความสบายใจสูงสุด กับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในทุกกรณี

ระเบียบการใช้เว็บไซต์


กรุณาอ่านก่อนใช้


บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ( “ บริษัทฯ” ) ได้จัดทำ http://www.centralcard.com/ ขึ้น เพื่อประโยชน์เชิงข้อมูลในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ ในการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ให้ถือว่าท่านยอมรับตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อจำกัดการอนุญาต

ภายใต้ระเบียบการใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดฯ นี้ บริษัทฯ จำกัดสิทธิในการใช้และแสดงซ้ำของเว็บไซต์ และข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวน หรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านดูและนำข้อมูล (" เอกสาร") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น โดยท่านตกลงจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งในการใช้เว็บไซด์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังต่อไปนี้ • ท่านจะต้องเก็บบรรดาคำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องสิทธิอื่น ๆ สำหรับเอกสารเหล่านั้นไว้ • ท่านต้องไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสาร ผลิตเพิ่ม หรือแสดงเอกสารดังกล่าวในที่สาธารณะ รวมถึงไม่แจกจ่าย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และ • ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารนี้ให้กับบุคคลใด เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงข้อกำหนดฯของเว็บไซต์นี้ และบุคคลนั้น ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ท่านตกลงจะปฎิบัติตามข้อกำหนดฯ เพิ่มเติมที่ปรากฎในเว็บไซต์ และที่จะมีการปรับปรุง และประกาศใช้เป็นคราว ๆ ไป ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และตกลงจะป้องกันไม่ไห้มีการคัดลอกเอกสารไปใช้เมื่อไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่การอนุญาตนั้นจะระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าแก่ท่านแต่อย่างใด • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการได้รับเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นความจริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน จากเว็บไซต์อื่น

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีการสะกดคำผิด บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเอกสารนี้ หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลในเอกสารนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) รวมถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด ข้อมูลและเอกสารบนเว็บไซต์รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง อาจจะไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นความรับผิดสำหรับการรับประกันที่อาจซ่อนเร้นไว้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หากท่านต้องการไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในเว็บเพจนี้ ท่านสามารถทำได้โดยความเสี่ยงของท่านเอง และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ของไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯไม่รับรองหรือให้คำยืนยันใดๆ รวมถึงไม่ยืนยันข้อความในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บเพจนี้ และบรรดาข้อมูลต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์นั้น ๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ หรือผู้ให้ความสนับสนุนเว็บไซต์นี้ให้คำรับรอง หรือเป็นบริษัทในเครือ หรือได้รับอำนาจตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายหรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ท่านกรอก

ท่านตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ท่านหรือบุคคลอื่นที่กระทำการแทนท่านให้แก่บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้ถือว่าการที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บริษัทฯ ท่านได้ให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ อย่างไม่จำกัด และไม่อาจเพิกถอนได้ โดยไม่คิดค่าสิทธิ์ในการใช้เพื่อแสดงในที่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารดังกล่าว และท่านยังตกลงว่าบริษัทฯ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการที่จะใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรม ที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ อีกทั้งท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่ประสงค์จะให้ท่าน และท่านก็ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในทุกกรณี ( รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือตัดทอนส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฯ นี้ จะมีผลเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฯให้ถือว่าท่านยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทฯ อาจบอกเลิกเปลี่ยน ระงับ ชั่วคราว หรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง บริษัทฯ อาจจะกำหนดขอบเขตการใช้ของรูปแบบและการให้บริการบางประการ หรือจำกัดการใช้งานของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ อาจบอกเลิกการให้สิทธิในการใช้ซึ่งได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ และเมื่อมีการบอกเลิกแล้ว ท่านจะต้องทำลายเอกสารทั้งหมดโดยทันที

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้

เว็บไซต์นี้ควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยบริษัทฯ จากสำนักงานในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเอกสารบนเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่าอาจเรียกดูข้อมูลได้จากประเทศอื่น หากข้อความที่ปรากฏอาจมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศอื่น ในกรณีที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นนอกประเทศไทย ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด ข้อกำหนดฯในการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน ข้อกำหนดฯ นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดฯนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ นี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อกำหนดฯนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดฯนี้ โดยให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดฯ นี้มีผลบังคับ ใช้ได้อย่างสมบูรณ์